Ochrona środowiska

Gospodarka odpadami

Realizacja zadań wynikających z obowiązków nowej ustawy o odpadach obowiązującej od 23 stycznia 2013 r.

 • prowadzenie bieżącej ewidencji odpadów,
 • sporządzanie dokumentacji i wniosków dla uzyskania pozwoleń na wytwarzanie odpadów oraz zezwoleń na przetwarzanie odpadów,
 • przygotowywanie zgłoszeń dla produktów ubocznych,
 • przygotowywanie rocznych sprawozdań do Marszałka Województwa
 • sprawozdania dotyczące opłaty produktowej
 • sprawozdania dotyczące wprowadzonych na rynek odpadów opakowaniowych oraz osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu
 • zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach
 • służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów
 • sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami (zużytymi bateriami, akumulatorami, sprzętem elektrycznym i elektronicznym)
 • pomoc w opracowaniu technologii zagospodarowania odpadów
 • ocena prowadzonej gospodarki odpadami pod względem spełnienia warunków ochrony środowiska

Ochrona powietrza

 • opracowywanie wniosków o wydanie pozwolenia na emisję pyłów i gazów do powietrza,
 • przygotowywanie zgłoszeń instalacji do właściwych organów ochrony środowiska
 • raportowanie o emisji do Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami
 • prowadzenie bazy oraz składanie rocznych raportów,
 • naliczanie opłat za korzystanie ze środowiska
 • prowadzenie ewidencji emisji zanieczyszczeń do powietrza, emisji ścieków do wód lub do ziemi, poboru wód podziemnych lub powierzchniowych, substancji chemicznych

 

Ochrona wód

 • opracowywanie operatów wodno- prawnych na odprowadzenie ścieków do środowiska i do urządzeń kanalizacyjnych
 • doradztwo w zakresie rozwiązań technicznych służących ochronie środowiska
 • opinie i ekspertyzy środowiskowe

 

Nowe inwestycje – zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska

 • przygotowywanie wniosków o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację nowych przedsięwzięć
 • opracowywanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia
 • opracowywanie Raportów oddziaływania na środowisko.